Kandydat na kierowcę może przystąpić do egzaminu gdy:

  • otrzyma z ośrodka szkolenia Zaświadczenie o ukończeniu kursu,

lub

  • posiada wydany ze Starostwa Profil Kandydata Kierowcy (PKK), bez konieczności odbycia szkolenia teoretycznego w OSK.

W sali wykładowej WORD-u i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, na komputerze rozwiązuje test w formie  jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej, przy użyciu pytań składających się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów; test zawiera 32 pytania w skład którego wchodzi:

20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:

a) 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
b) 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
c) 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;

12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii w tym:

a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
b) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Każde pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedź oraz przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:

a) 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
b) 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
c) 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:

  • wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „TAK” albo „NIE” jednej odpowiedzi (20 pytań)- na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;
  • wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi ( 12 pytań) – na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.

Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.

Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.
Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.
Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.
Osoba egzaminowana może przystąpić do części teoretycznej egzaminu państwowego w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy, czas egzaminu wydłuża się o 25 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy.

Po zakończeniu części teoretycznej egzaminu na życzenie osoby egzaminowanej, przy użyciu systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, egzaminator dokonuje wydruku wyników tej części egzaminu w postaci arkusza zawierającego: nazwisko i imię osoby egzaminowanej, PESEL, kategorię, numery kolejno wyświetlonych osobie egzaminowanej pytań oraz oznaczenia udzielonych przez nią odpowiedzi, liczbę błędów, oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy, oraz liczbę punktów uzyskanych za każde pytanie, wynik egzaminu – oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy, wraz z podaniem sumy uzyskanych punktów. Arkusz przekazuje się osobie egzaminowanej.

Cena egzaminu państwowego: z teorii 50 zł